محاسبه هزینه دادرسی

فهرست محتوا
هزینه دادرسی دعاوی ملکی

محاسبه هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402، در صورتی که مورد مالی و حقوقی باشد، با توجه به ارزش ملک، میزان آن در مراحل اول تا قیمت بیست میلیون تومان، دو و نیم درصد ارزش ملک و بیشتر از آن 3.5 درصد است. که این قیمت، در مراحل تجدید نظر دادگاه، در دعوای حقوقی مالی ، 3.4 درصد محکوم به می باشد.

قانونگذار پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی ملکی در دادگاه های مدنی و کیفری را یکی از شروط لازم دانسته. و عدم پرداخت این هزینه ها از سوی شاکی و خواهان را تحت عنوان فاکتوری جهت منع رسیدگی به دعاوی مطرح شده می داند.

از دعواهای رایج در دادگاه ها، می توان به دعاوی ملکی اشاره کرد که به کمک وکیل ملکی شیراز قابل حل میباشد. طرح این دعوا و رسیدگی به آن مجانی نیست و باید هزینه دادرسی پرداخت شود. در غیر این صورت دعوا رسیدگی نمی شود و پرونده شکایت نتیجه ای نخواهد داشت. از آنجایی که دعاوی ملکی ناشی از دسترسی، قوانین و روش های خاص خود را در خصوص هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402 دارد، آشنایی مدعیان ملکی با این قوانین و روش های محاسبه ضروری است.

لذا در این مقاله به بررسی شخص مکلف به پرداخت هزینه های دعاوی ملکی در سال 1402، میزان و نحوه محاسبه آن و عدم پرداخت این مبلغ می پردازیم. و مشخص می کنیم هزینه این پرونده ها در دادگاه تجدید نظر چقدر است؟

هزینه دادرسی دعاوی ملکی

پرداخت هزینه های دادرسی دعاوی ملکی به عهده چه شخصی است؟

همانطور که در بخش قبل از این مقاله از سایت حامد اسکندری بهترین وکیل ملکی شیراز گفتیم، پرداخت هزینه های دعاوی مدنی ملکی یکی از مهم ترین کارهایی است که طرف دعوا انجام می دهد. و اگر در دعوای مدنی از پرداخت آن امتناع کنید، قاضی به دعوا رسیدگی نمی کند، و از حل آن امتناع خواهد کرد. سند این امر نیز در ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: به درخواست بدون پرداخت حق دادرسی ترتیب اثر داده نمی شود.

سوال این است که هزینه دادرسی در دعاوی ملکی بر عهده کیست؟ در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که تجدیدنظرخواه یا شاکی در دعوای ضمانت نامه همان شخصی است که باید هزینه ها و حق دادرسی دعوی را پرداخت کند.

البته لازم به ذکر است که در قسمت مطالبات یا در موضوع شکایت می توان عبارت «پرداخت خسارت قانونی» را قرار داد. تا در صورت برنده شدن شاکی، دادگاه با صدور حکم محکومیت در خصوص ماهیت پرونده، توسط محکوم علیه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402، اقدام به صدور حکم کند.

هزینه دادرسی به معنای هزینه هر درخواست یا شکایت و هزینه های رسیدگی به اصل دعوا توسط دادگاه صالح است. در ادامه میزان و هزینه دادرسی در دعاوی ملکی را توضیح خواهیم داد.

در ادامه بخوانید:

فروش مال غیر با مبایعه نامه

سریعترین راه گرفتن حکم تخلیه

فروش مال غیر با قولنامه

مبلغ و روش محاسبه هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402

قبل از روشن شدن میزان و نحوه محاسبه بهای تمام شده دعوای ملکی باید گفت عوامل مختلفی در قیمت تمام شده دعوا موثر است. مانند حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوا، تعداد پرونده ها، تعداد دعاوی یا شکایات، وجود اختلاف حقوقی مالی یا غیر مالی، مرحله رسیدگی به پرونده و… .

  1. در سال 1402 حق الزحمه هر دادخواست یا شکایت 2000 هزار تومان و حق الزحمه دعاوی حقوقی غیرمالی 40 هزار تومان تا 180 هزار تومان بوده است.
  2. هزینه های لیست دادرسی دعاوی مالی قضایی در سال 1402 در مرحله بدوی اولیه معادل 2.5 درصد ارزش مطالبات برای دعاوی تا سقف بیست میلیون تومان. و 5.3 درصد بهای مطالبات برای دعاوی بالای بیست میلیون تومان است.
  3. هزینه دادرسی دعاوی ملکی و مالي حقوقي در تجديدنظر 4.5 درصد و در فرجام و اعتراض سوم 5.5 درصد بوده است.
  4. هزینه دادرسی در پرونده های مالی حقوقی برای سال 1402 در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم معلوم نباشد، 150000 تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است در دعوای ملکی اگر دعوی مالی تلقی شود، ارزش خواسته بر اساس ارزش منطقه ای ملک تعیین می شود، نه قیمت مندرج در سند یا قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری.

ارزش املاک منطقه ای در 22 منطقه تهران و شهرستان ها و استان ها هر ساله توسط کمیسیون تقویم املاک و مستغلات طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعیین و به نهادهای ذیربط ارائه می شود. و کمتر از ارزش واقعی آن ملک می باشد. و این امر در صورت درج در صورت مالی، هزینه معاملات املاک را کاهش می دهد.

طبق قانون هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402، در صورت ورود به ملک، در مرحله اول 10000 تومان و در مرحله تجدیدنظر 30000 تومان است. این هزینه ها در دادگاه دیگر اعاده دادرسی به 50000 تومان افزایش می یابد.

هزینه دادرسی در دعاوی ملکی

اعسار در قیمت و هزینه دادرسی در دعاوی ملکی 1402

در بسیاری از موارد، پرونده مطالبات ملکی این سوال را در مورد نحوه رسیدگی به آن ها ایجاد می کند، که اعسار از هزینه دادرسی دعاوی ملکی به چه صورت است؟ زیرا خواهان پرونده به دلیل بدهی نمی تواند ارزش مطالبات را پرداخت کند.

بنابراین در ادامه این این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال و پاسخ به آن بپردازیم. لازم به ذکر است در این شرایط متقاضی می تواند به همراه دادخواست یا به صورت جداگانه درخواست معافیت از پرداخت حق دادرسی را ارائه نماید.

در این صورت تا زمان رسیدگی به ورشکستگی موقتاً از پرداخت هزینه رسیدگی به امور مدنی معاف خواهید بود. و برای هزینه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشمول تخفیف تا 30 درصد می شود.

پس از رسیدگی به دادخواست ورشکستگی، در صورت اعلام ورشکستگی خواهان، از پرداخت تمام یا بخشی از حق الوکاله معاف می شود. و دادگاه به رسیدگی و تصمیم مقتضی ادامه می دهد. در صورت عدم پذیرش دعوای بخشودگی دعوی ملکی، دادگاه ارزش دعوی ملک را بر اساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه و به خواهان مهلتی برای پرداخت هزینه دادرسی دعاوی ملکی می دهد. پس از پایان رسیدن این مهلت، طبیعتاً در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه از رسیدگی به پرونده خودداری می کند.

شایان ذکر است در پرونده های کیفری مربوط به هزینه دادرسی در دعاوی ملکی 1402، بر اساس مفاد بند 560 تبصره 1 قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه های حقوقی افراد ناتوان مالی به تشخیص قوه قضائیه از محل اعتبارات مربوطه تامین می شود.

در ادامه بخوانید: اعتراض به دستور فروش ملک مشاع

محاسبه هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی در دعوای ملکی

در بخش قبلی در مورد محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی 1402 توضیح دادیم و گفتیم که تا زمانی که مطالبات محقق نشده باشد، شاکی هزینه های دادرسی دعاوی مالی را پرداخت نخواهد کرد. اگر دعوای او پذیرفته نشود باید هزینه دادرسی دعاوی مالی را بپردازد. در غیر این صورت پرونده وی انجام نمی شود.

زیرا در بسیاری از موارد تصمیمات بدوی صادره در مورد دعاوی ملکی قابل تجدیدنظرخواهی است. و تجدیدنظرخواهی نیز مستلزم پرداخت هزینه های قانونی می باشد. در این قسمت از این مقاله می خواهیم در مورد هزینه های حقوقی تجدید نظر در دادگاه بحث کنیم.

هزینه دادرسی مدنی و تجدیدنظر در صورتی که ادعا موجه مالی و قانونی تلقی شود 4.5 درصد. و در صورت غیر مالی و حقوقی بودن آن مبلغ 40000 تومان تا 180000 تومان می باشد. در صورتی که دعوای ملکی ماهیت کیفری داشته باشد، حق تجدیدنظرخواهی و هزینه آن 30000 تومان است. و برای هر درخواست یا شکایت باید 4000000 تومان پرداخت شود.

شایان ذکر است هزینه این روش جدا از تعرفه های مربوط به خدمات الکترونیکی دادگاه، ثبت و ارسال دعوی به دادگاه صالح یا نوشتن درخواست در خصوص جعبه الکترونیکی می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه هزینه دادرسی دعاوی ملکی می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

WeCreativez WhatsApp Support
پیام خود را برای ما بگذارید و منتظر پاسخ ما بمانید
سلام، vpn خود را روشن کنید
به بالا بروید